Algemene voorwaarden

Algemene levering en betalingsvoorwaarden van Aircosuper Klimaattechniek B.V.
 gevestigd en kantoorhoudend te Ridderkerk

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Aircosuper Klimaattechniek B.V. betreffende de verkoop, levering, betaling, installatie, reparatie en onderhoud van de koudetechniek en luchtbehandeling en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Leverancier: Aircosuper Klimaattechniek B.V.
Afnemer: wederpartij of wederpartijen bij de hierboven bedoelde overeenkomst.
1.3 Tenzij door partijen schriftelijk anders overeengekomen, zijn op iedere overeenkomst tussen leverancier en afnemer deze algemene voorwaarden van toepassing, ongeacht of deze overeenkomst strekt tot levering van zaken en/of het verrichten van diensten. Een verwijzing door de afnemer naar eigen algemene voorwaarden wordt door de leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Naast deze algemene voorwaarden kan leverancier aanvullende voorwaarden hanteren, welke specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze voorwaarden.

2. Aanbiedingen
2.1 Aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2 Aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
2.3 Leverancier behoudt het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

3. Overeenkomst
3.1 Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, is leverancier eerst gebonden na schriftelijk aanvaarding zijnerzijds van de opdracht en na ontvangst van de vooruitbetaling bij opdracht.
3.2 Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door leverancier in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met afnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.
3.3 Voor de omvang en de aard van de overeenkomst is de opdrachtbevestiging van leverancier bindend. 
3.4 De overeenkomst omvat alléén de levering van die producten, die daarin zijn gespecificeerd.
3.5 Voor transacties waarvoor geen opdrachtbevestiging is verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 7 dagen na factuur datum.
3.6 De door leverancier verstrekte of vervaardigde tekeningen, afbeeldingen, catalogi, berekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren gereedschappen, etc. blijven eigendom van de leverancier en moeten op diens verzoek direct aan hem worden teruggezonden. Zonder uitdrukkelijke toestemming van leverancier mogen deze niet vermenigvuldigt, noch aan derden overhandigd worden.

4. Prijzen
4.1 De in de aanbieding, respectievelijk orderbevestiging genoemde prijzen zijn vermeld in Euro’s en exclusief BTW en exclusief overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten. Goederen worden geleverd af magazijn/fabriek.
4.2 Kosten voor transport, in- en uitladen, verpakkingen en verzekeringen zijn niet bij de prijs inbegrepen en komen voor rekening van afnemer.
4.3 Prijzen vermeld op www.aircosuper.nl zijn consumenten prijzen inclusief BTW 21%.

5. Annulering
5.1 Indien afnemer nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren wordt 10% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van leverancier op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

6. Betaling
6.1 Betaling nieuwe afnemer dient contant/onder rembours bij levering van het product en/of dienst te geschieden of per vooruitbetaling op een door leverancier aangewezen bank- of girorekening.
6.2 Betaling van aan leverancier verschuldigde bedragen moet, tenzij anders is overeengekomen, geschieden binnen 15 dagen na levering.
6.3 De leverancier heeft te allen tijde het recht het totaal van de door afnemer verschuldigd wordende bedragen bij vooruitbetaling van de afnemer te vorderen. Bij bedragen boven € 5000,- luidt de betalingsregeling, tenzij anders overeengekomen, als volgt:
- 40 % bij opdracht;
- 30 % bij aflevering/aanvang werkzaamheden;
- en het restant binnen 30 dagen na levering.
6.4 Indien afnemer niet tijdig betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft leverancier zonder enige ingebrekestelling het recht afnemer over de verschenen, nog niet betaalde termijnen een rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente, onverminderd de aan leverancier verder toekomende rechten, waaronder het recht om buiten en boven de eventuele gerechtelijke kosten op de vordering vallende, buitengerechtelijke incassokosten op afnemer te verhalen.
6.5 Het is afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.
6.6 Leverancier staat tot geen van de afnemers in een rekening-courant verhouding.

7. Levering
7.1 De wijze van transport en verpakking wordt bepaald door leverancier, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De verzending van de producten geschiedt voor rekening en risico van afnemer.
7.2 De levertijd, evenals de tijd waarbinnen de uitvoering van het werk wordt verricht, worden naar beste kunnen door leverancier bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien buiten schuld van leverancier vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
7.3 De opgegeven leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan na ontvangst van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen, en overeenstemming van over alle technische details en eventueel overeengekomen aanbetaling.
7.4 Behoudens grove schuld aan de zijde van leverancier geeft overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, afnemer geen recht op vergoeding van directe of indirecte schade of op vergoeding van welke kosten dan ook.

8. Retourzendingen
8.1 Retourzendingen dienen altijd voor rekening en risico van afnemer aan ons te worden gezonden. Retourzendingen dienen altijd vooraf bij leverancier schriftelijk te worden aangemeld. Retourzendingen die niet vooraf zijn aangemeld en onvoldoende gefrankeerd, worden altijd geweigerd. 
8.2 De retourzending dient in originele staat te zijn en deugdelijk te worden verpakt zodat er geen schade tijdens het vervoer kan ontstaan. Retourzendingen dienen altijd vergezeld te gaan met een kopie van de originele factuur.
8.3 Afnemer kan niet retourneren, als de goederen meer dan 30 dagen in zijn bezit zijn en bij speciaal voor afnemer bestelde goederen en speciale aanbiedingen.

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle door leverancier in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van leverancier totdat afnemer alle verplichtingen uit de met leverancier gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
9.2 Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig recht daarop verlenen.
9.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de afnemer verplicht om leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
9.4 De afnemer verplicht zich om de onder eigendoms- voorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan leverancier ter inzage te geven.
9.5 Voor het geval leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan leverancier en door leverancier aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van leverancier zich bevinden en die zaken terug te nemen.

10. Garantie
10.1 De door leverancier te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
10.2 De in lid 10.1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.
10.3 Ter zake van door leverancier uitgevoerde montage, installatie, reparatie, onderhouds- en servicewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, dit geldt voor een periode van 6 maanden na de dag dat de werkzaamheden voltooid zijn. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de leverancier om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. Alle kosten die uitgaan boven deze verplichting, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfskosten, alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de afnemer. Met reparatie  werkzaamheden wordt gedoeld op niet op grond van garantie uitgevoerde werkzaamheden.
10.4 Garantie komt te vervallen bij gebreken of storingen die het gevolg zijn van normale slijtage, alsmede gebreken of storingen geheel of gedeeltelijk toe te schrijven aan ondeskundige of zorgeloze behandeling van afnemer of diens personeel of derden of aan wijzigingen, aanwijzingen of reparaties door afnemer, diens personeel of derden of ten aanzien van het product verricht, respectievelijk gegeven of indien het product voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden is aangewend of op abnormale wijze is gebezigd, of indien afnemer niet stipt de door leverancier gegeven bedrijfs- en respectievelijk bedieningsvoorschriften is nagekomen.
10.5 De afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan leverancier te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in uiterlijk binnen 14 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan leverancier te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat leverancier in staat is adequaat te reageren. De afnemer dient leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
10.6 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
10.7 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van afnemer.
10.8 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, aan afnemer in rekening worden gebracht
10.9 De hierboven bedoelde garantieverplichting van leverancier vervalt, indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de koopovereenkomst of uit enige andere met leverancier gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.

11. Handelsmerk
De fabriek- of handelsmerken dan wel de type- of identificatie nummers of tekens, die op de door leverancier afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Bij in gebreke blijven van dit punt vervalt alle garantie en aansprakelijkheid.

12. Montage en installatie
12.1 Afnemer is jegens leverancier verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zin voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat, behoudens indien en voor zover de uitvoering door of vanwege leverancier wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemd verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen.
12.2 Onverminderd het bepaalde in lid 12.1 zorgt afnemer in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
-het personeel van leverancier, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien leverancier dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan afnemer heeft medegedeeld; 
-geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van leverancier aanwezig zijn;
-de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport; de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;
de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn; de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting, enz., daaronder begrepen), en de voor het bedrijf van afnemer normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van leverancier staan; 
-alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen. 
-bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn.
12.3 Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van afnemer.

13. Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van leverancier onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van leverancier of diens leveranciers.

14. Aansprakelijkheid
14.1 Indien leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
14.2 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat leverancier is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
14.3 Indien leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, zal het totaal verschuldigde bedrag nimmer hoger zijn dan het bedrag van de order.
14.4 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van weersomstandigheden.
14.5 Leverancier is niet aansprakelijk voor kosten, schade of interesse die ontstaan zijn als direct of indirect gevolg van schending van octrooien, licenties, andere industriële intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege c.q. namens leverancier gegevens of daden en nalatigheden van toeleveranciers van leverancier, hun ondergeschikten dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn geteld.
14.6 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
14.7 In die gevallen dat leverancier op verzoek van de afnemer een derde ter uitvoering van bepaalde werkzaamheden aanbevelen aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele uit die rechtsverhouding voortvloeiende schade.

15. Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Op al onze handelingen, waaronder aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoeringen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 De rechter in de vestigingsplaats van leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
15.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.